Thứ sáu, 25/09/2020

Bài Giảng Lễ Thánh Tâm Và Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B, Dành Cho Các Cộng Đoàn H'mong

Cập nhật lúc 07:00 09/06/2018
KEV  THAJ  YEEB  NYAB  XEEB
 
Cov phooj ywg  sawv  daws, peb tsoom ntseeg ib txwm txais tau  Tswv Ntuj ntau yam txiaj ntsim nqes los txeem hauv peb lub siab npo -.  Hos ib yam loj thiaj yog TXOJ KEV  THAJ  YEEB  NYAB XEEB  - Tim li cas hais li ntawd ?  Vim peb yuav nco txog  2-3 qib lus tseem ceeb hauv Ntawv Moo Zoo-  Peb nco txog Huab Tais  qib lus no tias: “Cov tau txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj  yeeb, vim Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me  nyuam-Mas Tais 5:9. Ua li leej twg tsim kev THAJ  YEEB  NYAB  XEEB thiaj yog tus neeg uas nyob kaj lug kaj nrig -  Lub Moo Zoo (uas peb zoo siab coj rawv ) thiaj muaj nqe tshaj plaws ntag.Ua li, tsim nyog nco txog Ntuj tej txiaj ntsim.
 Hauv Zam Ntawv Moo Zoo, Huab Tais  Yes Xus kuj tshaj Lo Lus no tias:”Nej tsis txhob ntxhov siab:   kuv tso KEV  THAJ  YEEB  RAU  NEJ -  Yog kuv  TXOJ  KEV  THAJ  YEEB  kuv muab pub rau nej” Zam 14: 27 ( + Zam 16: 22:”Yuav tsis muaj leej twg rhuav tau nej txoj kev kaj siab” -
 Peb tseem nco ntsoov  tias:  dhau lub caij Yes Xus  rov ciaj sia sawv rov los mas:”Cov qhov rooj hauv lub tsev cov thwj tim nyob kuj kaw tas,  vim lawv ntshai cov Yus Das-   Yes Xus los sawv hauv nruab nrab -  Nws hais rau cov thwj tim tias: “NEJ    NYOB  THAJ  YEEB   NYAB  XEEB”- Thaum Yes Xus  hais lo lus ntawd tas ,nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib -  Cov thwj tim rov pom Huab Tais,  lawv zoo siab kawg”  Zam 20: 19 – 20.. Ua li , cov thwj tim  zoo siab kawg vim tias Yes Xus tau ntaus rog yeej txoj kev tuag lawm, ces  nyem no mus lawm yav tom ntej , “Huab Tais Yes Xus Pleev sawv hauv qhov tuag los lawm,  nws yuav tsis tuag dua -  Txoj kev tuag  yuav tsis muaj cuab kav tuaj raug nws ib zaug ntxiv” (  Los Mas 6: 9 )..
Tsis tas li ntawd xwb, peb tseem nco txog 2- 3 qib lus hauv Mas Kos thiab Lus Kas Ntawv Moo Zoo tias tus xab txheeb, ( tus tub rog Los Mas ) kuj sawv  ze ze ntawm tus Ntoo Cuam uas Yes Xus dai rau saud -  Nws hnov  tej lo lus Yes Xus hais tias: “ Kuv tus Tswv Ntuj,   kuv tus Tswv Ntuj , ua cas koj tso kuv pov tseg ?”-  Tab sis  Yes Xus tseem hais ntxiv ib lo lus txawv txav  ,uas haj yam  raug tus tub rog Los Mas  tej siab ntsws - Yog lo lus no tias:: “Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes”-     ( Lus  Kas 23; 46 )… Xam pom tias tus tub rog Los Mas tau txais Ntuj ib lub txiaj  ntsim tuaj kaj nws lub tswv yim , ces nws thiaj ntseeg ruaj nreb   tias:  : “Tus no yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ‘” ( Mas Kos  15: 39 )
Cov phooj ywg  sawv daws, peb kuj to taub tias: Tus tub rog tsis tau muaj ib zaug uas nws tau pom ib tug neeg  uas nws  raug txom nyem , hos nws ib txhij ua siab loj ua ke raws li Yes Xus uas KEV THAJ  YEEB   NYAB  XEEB  ci ntsa iab rau saum nws ntsej muag - Ces tus tub rog  uas tau hnov Yes Xus hais lo lus tias: “Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes”, nws thiaj ntseeg ruaj nreb khov kho tias:” Tus no yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag
Ua li hauv Ntawv Moo Zoo ( uas peb tau txais hnub no ) mas tsim nyog peb yuav khaws Huab Tais Yes Xus  lo lus tias: “Kuv tso KEV  THAJ  YEEB  RAU  NEJ -  Yog kuv  TXOJ  KEV  THAJ  YEEB  kuv muab pub rau nej” - Li ntawd peb yuav zoo siab ntseeg: Huab Tais Yes Xus  niaj hnub no tseem muab pub tau nws TXOJ  KEV THAJ YEEB  rau peb ntag-  Txhais tias: peb raug txom nyem los raug sab thaum twg los, Huab Tais Yes Xus ( uas nws khuv leej peb tshaj plaws) mas nws tseem pub tau ib feem ntawm nws TXOJ KEV THAJ YEEB  tuaj rau peb los ua peb ntiag tug- Tiam sis muaj ib yam hauj lwm uas peb yuav xyiv fab ua  thiaj yog qhov tias peb yuav tso siab lug rau Tswv Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv tias::” Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes”
TEEV  NTUJ: thov kom Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los hauv nej siab, kom xwv nej sawv daws txais tau Huab Tais Yes Xus KEV  THAJ  YEEB  NYAB  XEEB  puv nej siab npo ,tsis tu ncua.

UA  LI  CAS THIAJ  SIB  NYIAM  SIB HLUB  TAU
Peb sawv  daws xav paub tias: peb yuav tsum ua tus dab tsi, ces thiaj yuav txhawb zog rau yus tej kev sib nyiam sib hlub. Peb kuj yuav ua 2 yam, xws li no tias: 1: Yus yuav nco tias:” Kuv ua tau neeg nyob pom kev lug, kuj yog vim koj” – 2: Yus yuav nco tias: kuv ib siab ua puas tsav yam los pab txhawb nqa koj lub neej.
.. 1: Yus yuav nco tias: Kuv ua tau neeg nyob, kuj yog vim koj ntag – Yuav muab siab rau ua 3 yam  zoo li no nyob ntawm lwm tus lub xub ntiag:
1: Yuav lees tias: lwm tus kuj yog yus tej kev zoo siab kev lom zem
Zoo li yus tau nuam ntsia saib ib yam uas lwm tus ua kam, xws li nws luag ntxhwb ntxhi,  zoo cuag li lub hnub nyob saum ntuj ci ntsa iab,kom yus pom kev lug-  Ib yam uas lwm tus ua kam, yam nws tsis npau taws. Nws txawj cheem nws lub ncauj ,kom txhob hais lus txhav lus hnyav kiag
2: Yus kuj lees tias:Txhua txhia zaus uas lwm tus nrog yus sib tham , mas nws tsis ntaus nqi dab tsi los pab txhawb nqa   kuv lub neej– Zoo li lwm tus tsis tos kom yus xub ua siab  zoo tso ,ces nws thiaj hais tau lus  mos lus muag-  Tiam sis lwm tus kuj ua siab zoo siab dav fo los nrog yus zoo siab nyob ua ke.—Txhais tias: tab txawm yus tsis tshua hais lus UA  TSAUG, los lwm tus tseem xyiv fab  hais lus zoo rau yus tas mus li  -
3 ;Yus lees tias: txawm yus ua tsis ncaj, tsis ncees rau lwm tus, los lwm tus tsis pauv siab rau yus (1Tis Mos Tes 2:13 ):yam li dhau hnub yus hais tej lo tsis zoo, los lwm tus tsis npau taws – Tab sis nws kub siab zam txim rau yus sai – Nws tsis nrhiav chaw los mus rob caub li
   Cov kwv tij, lub ntsiab lus ntawm 3 zaj lus (uas nej nyuam qhuav  mloog no ) yam  li  ; 1: yus lees tias lwm tus kuj ua yus tej kev zoo siab kev lom zem -  2: Yus lees tias: lwm tus nrog yus sib tham los nws tsis ntaus nqi dab tsi los pab– 3: Yus lees tias: txawm yus ua tsis ncaj, tsis ncees rau lwm tus,los lwm tus tsis pauv siab rau yus ib zaug

PAJ  NRUAG
 
-2: Yus yuav nco tias: kuv ib siab ua puas tsav yam los pab txhawb nqa koj lub neej-. Ua li, yus muab siab rau ua 3 yam tseem ceeb zoo li  no
1: Lwm tus tau ua rau yus mob siab, los yus ib siab zam txim rau nws. Yam li yus  coj rawv Huab Tais Yes Xus lo lus qhia tias “Nej zam lwm tus tej txhaum txog xya caum xya zaus “ ( Mas Tais 18:20 ) – Yam li: yus tsis nrog lwm tus sib cag sib ceg - yus tsis hais lus tsis zoo rov rau lwm tus   Tab sis yus ib siab zam rau lwm tus mus li – Ces lwm tus wb rov muaj ib lub siab nyob tiaj nyob tus ntag   -
2: Yus “ua kom txoj kev ua neeg rov qab tawg paj txiv nyob hauv lwm tus lub siab “ ( Los Mas 12 ;1-21 )  Yam li yus ib siab ua raws li tus nrus lus no: kom txhim tsa kev nyob kaj lug kaj nrig  nqes los txeem hauv lwm tus tej siab ntsws npo.  Ces lwm tus wb rov muaj ib lub siab nyob thaj yeeb  nyab xeeb, tsis tu ncua -
3: Yus yuav qhuas txog txhua yam zoo nkauj tas nrho uas lwm tus niaj hnub ua -   Ces hais ib zag lus ua piv txwv tias: tus tswv tsev tau nuam ntsia saib tus poj  niam muab tej ris tsho zoo  nkauj huv rau cov me nyuam hnav mus li, mas tus tswv tsev zoo siab hais lo puav lus qhuas txog tus poj niam…Hos lwm zaj ua piv txwv: tus poj  niam nce mus hauv lawv tsheb, mas nws tsis ntshai, vim tias tus txiv neej tsis tsav tsheb nrawm ,mas tus niam tsev zoo siab hais lo puav lus qhuas txog nws tus  txiv  tus yam ntxwv
    Cov kwv tij, nej nyuam qhuav mloog txog 3 zaj lus tseem ceeb tias: yus ib siab ua puas tsav yam los pab txhab zog rau yus tej sis  nyiam sis hlub – Yam li: 1: yus ib siab  zam tej txim txhaum txog 77 zaus,  txhais tias zam tag mus li-  2: Yus ua kom txoj kev ua neeg rov qab tawg paj txiv nyob hauv lwm tus lub siab  3: Yus yuav qhuas txog txhua yam zoo nkauj tas nrho uas lwm tus niaj hnub ua  -
…Cov kwv tij ,peb nyob teb chaws twg kuj xij,  peb ntsib tej pab neeg twg kuj xij, peb coj kev cai ntseeg li cas kuj xij mas peb yuav muab siab pab txhawb nqa  lwm leej lwm tus kom  sawv daws coj tau lub neej  nyob thaj yeeb  nyab xeeb. Ua li ,yog sawv daws neeg huv tib si ua raws li tej lo lus tseem ceeb nej  nyuam qhuav mloog hnub no  mas vam tias tas lub  ntiaj teb neeg huv si thiaj yuav tau nyob tiaj nyob tus thiab.
 
T.P. Txhiaj Foom   omi
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log