Chúa nhật, 19/05/2024

Văn bản hướng dẫn bầu cử Ban hành giáo tại các giáo họ, giáo xứ theo quy chế HĐGX

Cập nhật lúc 08:41 05/09/2015

Tải các file hướng dẫn bầu cử BHG tại đây: 1,2,3,4,5,6

Giáo xứ:…………………
Giáo họ:…………………

VINH DANH THIÊN CHÚA
 
PHIẾU ĐỀ CỬ
Số:……………..

 
Căn cứ vào điều 11 chương III của “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ “ Giáo Phận Hưng Hoá, gia đình chúng tôi xin đề cử các ông bà có tên dưới đây vào danh sách ứng viên bầu Ban Hành Giáo nhiệm kỳ VI ( 2016 -2020):
1.    Ông (bà):………………………………………….
2.    Ông (bà):………………………………………….
3.    Ông (bà):………………………………………….
4.    Ông (bà):………………………………………….
5.    Ông (bà):………………………………………….
6.    Ông (bà):………………………………………….
7.    Ông (bà):………………………………………….
 

GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
GIÁO XỨ ……………..
 
VINH DANH THIÊN CHÚA
 
BIÊN BẢN HIỆP THƯƠNG
GIÁO HỌ: ……………………
 
Kính thưa Cha Quản xứ và Hội Đồng Giáo Xứ,
Căn cứ vào các phiếu đề cử của giáo dân trong giáo họ, được Ban Hành Giáo và đại diện các tổ bầu cử cũng như các ban ngành kiểm phiếu ngày ……. tháng……năm 2015
Sau khi gặp gỡ và hiệp thương với các ứng cử viên vào lúc……….giờ, ngày ……. tháng……năm 2015. Tổ bầu cử thuộc Giáo xứ ……………………… đã xác định được danh sách các thành viên sẽ tham gia bầu cử Ban Hành Giáo khoá VI  (2016 - 2020) như sau:

 
Stt Tên thánh, họ và tên Tuổi Nghề nghiệp Ghi chú
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

………………., ngày…….. tháng……….năm 2015
                                        TM. TỔ HIỆP THƯƠNG

( Ký tên )

 

GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
GIÁO XỨ…………………
 
VINH DANH THIÊN CHÚA
 
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BẦU CỬ BAN HÀNH GIÁO KHOÁ VI (2016 - 2020)
GIÁO HỌ …………………......

 
Stt Tên thánh, họ và tên Tuổi Nghề nghiệp Ghi chú
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
(Danh sách được niêm yết từ ngày …… tháng ….. đến ngày …… tháng……. năm 2015
 
XÁC NHẬN
CỦA LINH MỤC QUẢN XỨ
 
 
 
………………., ngày …… tháng……. năm 2015

TM. TỔ HIỆP THƯƠNG                                                      

( Ký tên )         

 

GÍAO PHẬN HƯNG HOÁ
GIÁO XỨ……………………………
 
VINH DANH THIÊN CHÚA
 
BIÊN BẢN BẦU CỬ BHG KHÓA V
GIÁO HỌ……………………….
 
 
…………………, ngày …… tháng ………. năm 2015
 
Kính thưa Cha Quản xứ,
Hôm nay, vào hồi …… giờ; ngày …… tháng ……. năm 2015. Giáo họ………………………, tổ chức bầu cử BHG khóa VI (2016 - 2020), địa điểm tại nhà thờ.
Thành phần tham dự gồm có :
-         Các thành viên trong tổ Bầu cử, ban thư ký, ban kiểm phiếu,
-         Ban hành giáo đương nhiệm,
-         Đại diện của các gia đình trong giáo họ.
Sau khi Ban bầu cử kiểm phiếu kết quả thu được như sau :
Số phiếu phát ra : …………………………………… ; số phiếu thu về : ………………………..
Số phiếu hợp lệ : ……… .……………………………..; số phiếu không hợp lệ : ………………
Căn cứ vào số phiếu đã thu về, chúng con xin gửi lên Cha danh sách những ứng cử viên đã trúng cử vào BHG khóa V của giáo họ………………………………………….. như sau :

 
Stt Tên thánh – Họ và tên Tuổi Số phiếu Chức danh
1
2
3
4
5
6
7
8
.………………………….………
………………………….………
………………………….………
………………………….………
………………………….………
………………………….………
………………………….………
………………………….………
….…...
………
……....
………
……....
……....
………
……....
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
……..……………
……..……………
……..……………
……..……………
……..……………
……..……………
……..……………
……..……………
Chúng con xin cam đoan kết quả trên đây hoàn toàn khách quan và đúng với sự thật.
 
TM.Tổ Bầu Cử TM.BHG Đương Nhiệm TM. Ban Thư Ký

 
 

 

GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
GIÁO XỨ …………………
 
VINH DANH THIÊN CHÚA VĂN BẢN PHÂN NHIỆM CHỨC DANH CÁC THÀNH VIÊN
BAN HÀNH GIÁO KHÓA VI

NHIỆM KỲ (2016 - 2020)
GIÁO HỌ ……………………
 
Căn cứ vào “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ “ do Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2004; chiếu theo chương III - Quy định về việc Tuyển Chọn, từ điều 9 đến điều 12;
Căn cứ vào sự tín nhiệm của bà con giáo dân trong giáo họ, được thể hiện qua lá phiếu đề cử  ngày ……… tháng ……… năm 2015;
Căn cứ vào kết quả hiệp thương từ những ứng viên cao phiếu nhất trở xuống, tổ Hiệp thương của giáo xứ ngày ……… tháng ……… năm 2015 đã chọn ra được ……. thành viên tham gia bầu cử;
Căn cứ vào kết quả bầu cử bằng phiếu kín của đại diện các gia đình trong giáo họ, ngày …… tháng ……. năm 2015.
Sau khi gặp gỡ, trao đổi giữa các trúng cử viên trong giáo họ, tôi ………………….., Linh mục Quản xứ ……………….. xác nhận danh sách các thành viên chính thức và thành viên dự khuyết tham gia Ban Hành Giáo khóa VI - nhiệm kỳ 2016 - 2020 của giáo họ cụ thể như sau :

 
Stt Tên thánh, họ và tên Tuổi Số phiếu Chức danh
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
11        

……………….., ngày …… tháng ……... năm 2015
          LINH MỤC QUẢN XỨ
 

 
 

 

GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
GIÁO XỨ …………………
 
 
 

VINH DANH THIÊN CHÚA
 
VĂN BẢN PHÂN NHIỆM CHỨC DANH
CÁC THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ ………………..
KHÓA VI - NHIỆM KỲ (2016 - 2020)
 
Căn cứ vào “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ “ do Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2004; chiếu theo chương III - Quy định về việc Tuyển Chọn: điều 9, điều 11 và điều 12 - phần B;
Căn cứ vào kết quả bầu cử bằng phiếu kín của Đại hội Hội Đồng Giáo Xứ gồm tất cả các thành viên Ban Hành Giáo các giáo họ trong giáo xứ ………......, họp tại …………. vào lúc…… giờ ngày ………. tháng ………. năm 2015.
Sau khi gặp gỡ, trao đổi với những người trúng cử vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ, tôi …………………………, Linh mục Quản xứ ………….. xác nhận danh sách các thành viên chính thức tham gia vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ  ……….... khóa VI – nhiệm kỳ 2016 - 2020 với những chức danh như sau :
Stt Tên thánh, họ và tên Tuổi Số phiếu Chức danh
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        

 
 

……………., ngày …………tháng……….năm 2015
   LINH MỤC QUẢN XỨ
 

 
 
 

 

Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log